Wat is Leader?

De LEADER-aanpak

Leader staat voor: Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rural en is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Veel Europese plattelandsgebieden kennen problemen zoals achteruitgang van de landbouw, vergrijzing van de bevolking, het verdwijnen van allerlei voorzieningen en vermindering van de leefbaarheid in de dorpen. Het doel van het Leader-programma is dat de mensen uit het gebied zelf in staat worden gesteld om de zaken die zij zelf belangrijk vinden, aan te pakken met projecten. Een aanpak ‘van onderaf’ staat dus centraal. Projecten moeten vernieuwend zijn, dat wil zeggen, iets nieuws toevoegen waaraan behoefte is. Andere kernbegrippen zijn: de projecten zijn kleinschalig, gericht op samenwerking tussen verschillende organisaties en bevolkingsgroepen; de projecten moeten ook een voorbeeldfunctie hebben naar anderen.

Om erkend te worden als LEADER-gebied en daarmee aanspraak te kunnen maken op Europese subsidies, is een zogenaamd Lokale Ontwikkelingsstrategie opgesteld door alle betrokken gebiedspartijen. Deze bestonden uit maatschappeijke organisaties, branche-organisaties, gemeenten en Waterschap.

De Lokale Ontwikkelingsstrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2007-2013 is eind mei 2007 ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het plan eind juni met een positief advies voorgedragen aan het Ministerie van Landbouw. Deze heeft het plan op 20 december 2007 definitief goedgekeurd.

>>> download hier de Lokale Ontwikkelingsstrategie

Subsidies

De Europese Commissie stelt voor de periode tot en met 2013 geld beschikbaar voor plattelandsgebieden voor het oplossen van problemen. De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, is één van die gebieden in Europa die hiervoor in aanmerking komt. In het Plattelandsontwikkelingsprogramma worden verschillende maatregelen beschreven, waarbinnen projecten ingediend kunnen worden. Het percentage overheidssubsidie varieert afhankelijk van het soort project tussen de 40% en maximaal 100%.

Voor wat betreft de Lokale Ontwikkelingsstrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn de volgende maatregelen opgenomen:

•Verbreding van de landbouw naar andere, niet-agrarische activiteiten, zoals agro-toerisme en zorglandbouw (maatregel 3.11)

•Het ondersteunen van de opzet van kleine bedrijven met minder dan 10 personeelsleden (maatregel 3.12)

•Het bevorderen van toerisme en recreatie in relatie tot gebiedskwaliteiten (maatregel 3.13)

•Behoud en herstel van cultureel en natuurlijk erfgoed (maatregel 3.23)

•Versterking van de concurrentiekracht van de landbouw (maatregel 4.11)

•Behoud van natuur, milieu en landschap (maatregel 4.12)

•Samenwerkingsprojecten met andere Leader-gebieden in Nederland en in andere lidstaten van de Europese Unie (maatregel 4.21)

De maatregelen Behoud of herstel van basisvoorzieningen in kleine kernen (maatregel 3.21) en Dorpsvernieuwing (maatregel 3.22) zijn in de nieuwe provinciale subsidieverordening helaas geschrapt. Hierop kan dus geen subsidie meer worden aangevraagd

Reacties zijn gesloten.