Revitalisering Joost de Jongestraat

Achter de huurwoningen aan de Joost de Jongestraat liggen de tuinen van de bovenwoningen. Deze strook maakte een verwaarloosde indruk met veel zwerfafval. Veel huurders bleken bereid afstand te doen van hun tuinen om een oplossing voor de problemen te vinden. De oplossing bestond er in de tuinen om te vormen tot een (semi-)openbare ruimte. Een deel dient als moestuin waar VMBO-leerlingen van het nabij gelegen college maatschappelijke stages kunnen uitvoeren. De opbrengst is bestemd voor kooklessen op school en voor de lokale voedselbank. Het overige deel is omgevormd tot een gemeenschappelijke tuin met een strook openbaar groen.

Aanvrager

Kleurrijk Wonen, Leerdam

Contactpersoon

D. Schuurmans, d.schuurmans@kleurrijkwonen.nl

Doel en resultaten

De verloedering van een wijk tegengaan en tegelijkertijd e sociale cohesie bevorderen.

De nieuwe tuin biedt jongeren de gelegenheid in contact te komen met voedselproductie en vormt tevens een ontmoetingsplaats voor buurtbewoners.

Betrokken partijen

  • Heerenlanden College
  • Bureau Halt
  • Voedselbank Leerdam
  • Steunpunt Vrijwilligerswerk

Start- en einddatum

  • Start: 15 oktober 2008
  • Eind: 31 december 2009

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 116.980

  • Bijdrage POP, maatregel 413: € 18.000
  • Bijdrage provincie: € 9.000
  • Bijdrage gemeente: € 9.000

Oordeel PG

Het project wordt in overleg met en toestemming van bewoners uitgevoerd

Het project richt zich op meerdere doelgroepen

De aanpak is vernieuwend in de zin dat getracht wordt verhoging van de leefbaarheid van de wijk te verbinden met doelstellingen op het gebied van (voedsel)educatie, maatschappelijke stages en bijdrage aan de voedselvoorziening van de lokale Voedselbank

Het project heeft daardoor een duidelijk voorbeeldkarakter voor andere gemeenten en woningbouwverenigingen die te kampen hebben met verpauperde een woonomgevingen

Stand van zaken

Het project is afgewezen door de provincie, omdat het niet als een plattelandsproject wordt beschouwd. De aanvrager heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Het bezwaar is door de bezwarencommissie afgewezen.

Reacties zijn gesloten.