Masterplan Boerderij & Erf

Stichting Boerderij & Erf is in 1998 opgericht. De afgelopen jaren zijn steeds meer boerderijeigenaren, overheden, belangenorganisaties en streekbewoners gebruik gaan maken van de beschikbare diensten en adviezen van Boerderij & Erf. Tegelijkertijd blijkt dat in het werkgebied op elkaar rakende terreinen toch nog steeds langs elkaar heen wordt georganiseerd.  Men blijft ad hoc opereren en doet te weinig (of niets) voor het in stand houden van boerderijen, bijgebouwen en boerenerven. Dit is een ernstige situatie voor, met name oudere, boerderijen zonder monumentenstatus.

Om deze situatie te veranderen is verandering van denken van de streekbewoners en
verandering van beleid van overheden nodig. Dit kan alleen via een meerjarenaanpak en
daarnaast door het ontwikkelen van voorlichting en aansturing. Daarom heeft Stichting Boerderij & Erf het meerjarenproject “Masterpaln Boerderij & Erf” geïnitieerd.

Het project “Masterplan Boerderij & Erf” omvat acht deelprojecten, die achtereenvolgens dan wel gelijktijdig of gebundeld in uitvoering kunnen worden genomen. Het voordeel van deze meerjaren aanpak is, dat adequaat kan worden ingespeeld op de behoeften en mogelijkheden. De gedefinieerde deelprojecten zijn:

 • Professionaliseren kennis- en informatiecentrum
 • Realiseren lijsten beeldbepalende panden
 • Participatie in beleid van overheden
 • Ontwikkelen voorbeeldboek passende nieuwbouw in landelijk gebied
 • Realiseren voorbeeldenboek historische boerderijen
 • Opzetten divisie publieksdiensten aan overheden
 • Organiseren Publieksactiviteiten
 • Optimaliseren mogelijkheden Recreatie en Toerisme

Aanvrager

Stichting Boerderij & Erf

Contactpersoon

Dick de Jong

E-mail: secretariaat@boerderijenerf.nl

Doel en resultaten

Boerderij & Erf wil met dit masterplan een toestand bereiken waarin:

 • het behoud van boerderijen c.a. door ontwikkeling gedragen en uitgevoerd gaat
  worden door  de overheid en haar instrumentarium
 • er een kennis- en informatiebron op het gebied van streekeigen bebouwing tot stand wordt gebracht die voor alle betrokken partijen beschikbaar is en blijft.
 • boerderijeigenaren en bewoners de weg weten of gewezen wordt naar deze bronnen.
 • gebiedsbewoners en recreanten bewust gemaakt worden van de collectieve waarde van het agrarisch erfgoed en daarmee draagvlak creëren.

Betrokken partijen

 • Historische verenigingen
 • Gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • Gebiedscommissie Streekeigen bebouwing
 • Dorp, Stad en Land
 • Boerderij eigenaren
 • Architecten
 • VVV

Start- en einddatum

 • Start: 1 februari 2011
 • Eind: 31-12-2014

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 306.625,-

 • Bijdrage POP, maatregel 413: € 89.000,-
 • Bijdrage provincie: € 45.000,-
 • Bijdrage gemeenten via Regiofonds: € 33.000,-

Oordeel PG

 • Agrarisch erfgoed is van groot belang voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het besef van dit belang bij de bewoners van het gebied is essentieel voor het behoud en de beleving hiervan. Dit project levert hier een grote bijdrage aan.
 • Door de ontwikkeling van website en ander informatiemateriaal is het bereik van het project groot. Het project richt zich ook op de jeugd, door het aanbod van lespakketten.
 • Projectaanpak is volledig volgens de bottom-up benadering, is geïnitieerd en wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers. Er is sprake van een brede samenwerking tussen diverse partijen uit het gebied.
 • Dit project benut en versterkt de aanwezige kennis en sociaal kapitaal in sterke mate. De vrijwilligers van Stichting Boerderij & Erf zijn in veel gevallen professionals die dit project op vrijwillige basis uitvoeren. Stichting Boerderij & Erf als kenniscentrum, wordt door dit project beter benut, ook in de toekomst.
 • De aanpak volgens een Masterplan voor meer jaren is vernieuwend. De PG heeft hiervoor veel waardering.

Stand van zaken.

Op 24 januari 2011 is de aanvraag ingediend bij de Provincie. Op 8 november 2011 heeft  Provincie Zuid Holland een beschikking afgegeven en kan Stichting Boerderij & Erf met het project van start.

Meer informatie: www.boerderijenerf.nl

 

Reacties zijn gesloten.