Bevordering Biodiversiteit Leefomgeving Leerdam

Het groenbeheer in de gemeente Leerdam vond plaats op de traditionele wijze. En er was nog te weinig aandacht voor beschermingsmaatregelen (inrichting/beheer) voor bedreigde diersoorten in de omgeving, waardoor populaties belangrijke diersoorten afnemen. Om burgers en streekbewoners meer te betrekken bij het ecologisch beheer is dit project opgezet. Dit project omvat:

 • Gerichte acties, zoals het benoemen van ambassadeursoorten waarvoor specifieke acties worden genomen en maatregelen worden getroffen (bv nestkastenactie)
 • Het betrekken van burgers bij het beheer en onderhoud van (gemeentelijke) hoogstamboomgaarden
 • Het enthousiasmeren van de jeugd o.a. via lesbrieven en educatieve programma’s
 • Het organiseren van beschermende maatregelen bij de jaarlijkse amfibieëntrek en het betrekken van bewoners alsmede het doorvoeren van maatregelen ter verhoging van de effectiviteit van de acties.

Aanvrager

Natuur en Vogelwacht “De Vijfheerenlanden”

Contactpersoon : Berry van Arkel,  email: hcavanarkel@kpnmail.nl

Doel en resultaten

Doelstelling van het project is door aandacht te besteden aan natuur in de directe omgeving van burgers het draagvlak voor natuurbescherming vergroten. Het project bevordert burgerparticipatie en draagt bij aan de sociale structuur en aan het behoud van de biodiversiteit in de leefomgeving.

Resultaten:

 • plaatsing nestkasten door en bij de burger
 • instructie DVD
 • educatief programma
 • voorlichtingsbijeenkomsten/educatieve markten
 • begeleiding bij amfibieëntrek
 • advies hoogstamboomgaarden

Betrokken partijen

 • Natuur en Vogelwacht “De Vijfheerenlanden”
 • Gemeente Leerdam
 • Landschapsbeheer Zuid-Holland
 • “De Bongerd”
 • Bewoners uit gebied

Start- en einddatum

 • Start: 1 april 2010
 • Eind: 1 oktober 2011

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 30.300,-

 • Bijdrage POP, maatregel 4.12 Verbetering van milieu en platteland: € 8.900
 • Bijdrage provincie: € 3.900
 • Bijdrage gemeente: € 5.000

Oordeel PG

 • De aanvraag past binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 • Het project zal positief bijdragen aan de leefomgeving Leerdam e.o.
 • De diverse activiteiten binnen het project betrekken de inwoners van de gemeente bij de natuur en ecologisch beheer in hun leefomgeving en zijn erop gericht kennis en bewustwording te bevorderen, wat een breed draagvlak tot gevolg heeft.

Stand van zaken

Het project is een groot succes. Er is veel animo voor de activiteiten. Het project is bijna gereed.

Voor meer informatie: www.natuurcentrum.nl

Reacties zijn gesloten.