Beleef de hoogstamboomgaarden

Hoogstamboomgaarden zijn karakteristieke landschapselementen in de Vijfheerenlanden en hebben een hoge waarde voor natuur, landschap en cultuurhistorie. In de Gebiedsvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden worden de hoogstamboomgaarden als aandachtspunt genoemd. Voor bewoners en recreanten hebben de boomgaarden een hoge belevingswaarde, zowel in oogst-als bloeitijd. Dit project is erop gericht om deze belevingswaarde te bevorderen door de toegankelijkheid en de informatievoorziening worden verbeterd.

Aanvrager

Vereniging tot instandhouding van de hoogstamcultuur “De Bongerd”

Contactpersoon

Breun Jansen, info@hoogstam-debongerd.nl

Doel en resultaten

 • Het belang van hoogstamboomgaarden onder de aandacht van bewoners en bezoekers van het gebied
 • Beleving van de boomgaarden bevorderen door toegankelijkheid en informatievoorziening te verbeteren
 • Jeugd betrekken door middel van lespakketten en excursies
 • Kennisoverdracht onderhoud en beheer door cursusaanbod
 • Impuls aan toerisme door ontwikkeling (fiets)excursies naar bloeiende boomgaarden

Betrokken partijen

 • Vereniging tot instandhouding van de hoogstamcultuur “De Bongerd”
 • Natuur en Vogelwacht “Vijfheerenlanden”
 • Gemeente Leerdam

Start- en einddatum

 • Start: 1 januari 2011
 • Eind: 30 juni 2013

Kosten en subsidie

Totale investeringen: € 101.059,45

 • Bijdrage POP, maatregel 412 € 22.689,70
 • Bijdrage provincie: € 8.689,75
 • Bijdrage gemeente: € 14.000,00

Oordeel PG

 • De hoogstamboomgaarden hebben een hoge waarde voor natuur, landschap en cultuurhistorie. Dit project bevordert de toegankelijkheid van de boomgaarden, de informatievoorziening en daarmee de bewustwording en waardering van deze karakteristieke landschapselementen in de streek
 • Het project richt zich ook op de jeugd, door het aanbod van lespakketten en het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor scholieren in verband met maatschappelijke stages
 • Projectaanpak is volledig volgens de bottom-up benadering en er is sprake van een brede samenwerking tussen diverse partijen
 • Burgerparticipatie wordt door dit project gestimuleerd, waardoor breed draagvlak wordt gecreëerd
 • Project geeft een positieve impuls aan het toerisme in het gebied, door de (fiets/wandel) excursies naar de boomgaarden
 • Dit project benut en versterkt de aanwezige kennis en sociaal kapitaal in sterke mate
 • Dit project fungeert als voorbeeldproject voor omliggende gemeenten om deze aanpak ook in andere gemeenten te implementeren voor soortgelijke projecten

Stand van zaken.

Provincie Zuid-Holland heeft in augustus 2011 de beschikking afgegeven. De uitvoering is vervolgens van start gegaan.

Voor meer informatie: www.hoogstam-debongerd.nl

 

Reacties zijn gesloten.