Project indienen

U heeft een idee en u denkt, vermoedt, hoopt of verwacht dat dit idee wel eens in aanmerking zou kunnen komen voor subsidie uit het LEADER-programma.

 1. Van idee tot project
 2. Van project tot aanvraag
 3. Van aanvraag tot beoordeling
 4. Van beoordeling tot beschikking
 5. Belangrijke voorwaarden
 6. Opbouw van het projectdossier

1. Van idee tot project

Stap 1 is om het Formulier Projectidee (614) in te vullen en per post of e-mail op te sturen naar de coördinator, Marieke Kok

Stap 2: de coördinator neemt met u contact op voor het maken van een afspraak. Doel van de afspraak is om het idee te bespreken, zodat duidelijk wordt of het mogelijk kansrijk is voor indiening als subsidieaanvraag en welke procedure verder gevolgd moet worden. Mocht de conclusie zijn, dat het niet kansrijk is, dan kan de coördinator nog tips geven over andere mogelijke financieringsbronnen.

Stap 3: is het idee wel kansrijk, dan wordt u gevraagd het idee verder uit te werken in de vorm van een Leidraad Projectomschrijving (680) en Formulier Investeringsplan (531) en Financieel Dekkingsplan Leader AV (574).

Stap 4: het projectplan en investeringsplan worden voor een eerste toets voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van de Plaatselijke Groep. Het is raadzaam dit vooraf eerst nog met de coördinator te bespreken. Als het DB een voorlopig positief oordeel heeft en aan een aantal andere voorwaarden is voldaan, kan een formele aanvraag worden gedaan.

TOP

2. Van project tot aanvraag

Stap 5: tweemaal per jaar kunnen formele aanvragen worden ingediend voor beoordeling door de Plaatselijke Groep, namelijk in de periode 1 juli – 1 oktober en 1 december – 1 maart. Bij het indienen van een aanvraag is het van belang is dat aan alle voorwaarden is voldaan en dat alle benodigde formulieren ingevuld en aanwezig zijn, zodat het projectdossier compleet is.

Ook hier wordt weer geadviseerd contact op te nemen met de coördinator, Bart Soldaat, die kan begeleiden om te komen tot een compleet en correct projectdossier.

TOP

3. Van aanvraag tot beoordeling

Stap 6: de Plaatselijke Groep beoordeelt projectaanvragen tweemaal per jaar, namelijk eind september en eind februari. Voor de exacte data zie de rubriek ‘actueel’.

Alle leden van de Plaatselijke Groep beoordelen de aanvragen vóór de vergadering ieder voor zich aan de hand van een scoreformulier. Tijdens de vergadering worden de individuele scores per project en van alle aanvragen samen besproken. Geprobeerd wordt om per project consensus te bereiken over de gemiddelde score. Een aanvraag dient tenminste 51 van de maximaal 85 punten te halen. Aanvragen met minder dan 51 punten krijgen een negatief advies.

TOP

4. Van beoordeling tot beschikking

Stap 7: de Plaatselijke Groep brengt advies uit aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op basis van de beoordeling en selectie van de projecten. Dit advies kan zijn:

 • negatief: de aanvraag heeft te weinig punten
 • positief, maar vanwege het beschikbare budget deze periode geen bijdrage verlenen
 • positief en bijdrage verlenen

Het kan in incidentele gevallen voorkomen dat de Plaatselijke Groep niet tot een eensluidend oordeel over een aanvraag kan komen. In dat geval kan de Plaatselijke Groep besluiten:

 • de aanvraag aan te houden tot de volgende periode en de aanvrager uit te nodigen de aanvraag nader toe te lichten
 • de aanvraag met een verdeeld advies voor te leggen aan Gedeputeerde Staten.

De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van het advies van de Plaatselijke Groep. Hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Stap 8: de Plaatselijke Groep leidt alle aanvragen, voorzien van haar advies, door naar Gedeputeerde Staten, ook de aanvragen waarover zij een negatief advies uitbrengt. Na ontvangst van de aanvraag, verstuurt de provincie binnen twee weken een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment mag voor eigen rekening en risico met de uitvoering van het project worden begonnen. Het is echter raadzaam, de beschikking van de provincie af te wachten.

Stap 9: Gedeputeerde Staten neemt binnen uiterlijk 13 weken na sluiting van de periode een definitief besluit, waarbij het advies van de Plaatselijke Groep als zwaarwegend geldt. Dit houdt in dat GS alleen van het advies kan afwijken als zij hier geldige redenen voor heeft.

Stap 10: de aanvrager ontvangt na het besluit van GS een beschikking. Dit kan een negatieve of positieve beschikking zijn. Bij een positieve beschikking kan aanspraak gemaakt worden op de gevraagde Europese en provinciale middelen; bij een negatief advies niet. Tegen een beschikking kan altijd bezwaar en beroep worden aangetekend. Dit staat in de beschikking aangegeven.

TOP

5. Belangrijke voorwaarden

 • het project moet uitgevoerd worden binnen de grenzen van het LEADER-gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden >>> zie kaart
 • LEADER is bedoeld voor kleinschalige projecten, maar het benodigde papierwerk moet wel in relatie staan tot de gevraagde bijdrage. Hoewel het geen wet van Meden en Perzen is, geldt als richtlijn dat de gevraagde subsidiebijdrage tenminste 10.000,- moet bedragen
 • per maatregel en per aanvrager gelden verschillende subsidiespercentages. Op de pagina ‘Wat is Leader‘ vindt u onder het kopje ‘Subsidies’ informatie per maatregel. De genoemde subsidiepercentages zijn de optelsom van alle overheidsubsidies, dus van Europa, Rijk, provincie, gemeente(n), Waterschap(pen) en Recreatieschap(pen) samen.
 • alle eventuele benodigde bouw- en milieuvergunningen moeten bij de formele aanvraag (stap 5) afgegeven zijn
 • als de uitvoering van het project of delen daarvan worden uitbesteed, dan moet de juiste aanbestedingsprocedure zijn gevolgd. Welke wijze van aanbesteding geldt, hangt af van wat er uitbesteed wordt en wat naar schatting de daarmee gemoeide kosten zijn. Zie hiervoor het aanbestedingsbeleid van de provincie Zuid-Holland en dan met name de punten 4, 5 en 6.
 • de Europese Commissie stelt alleen geld beschikbaar aan projecten als nationale overheden (in dit geval provincie, gemeenten, Waterschappen en/of Recreatieschappen) samen een even groot bedrag bijdragen. De provincie heeft in haar Subsidieregeling Landelijk Gebied per POP-maatregel haar percentage bijdrage aangegeven:
  • POP-maatregelen 3.11 (diversificatie van de landbouw), 3.12 (opzet van micro-ondernemingen) en 3.13 (bevordering toerisme): 25% van de maximale subsidie
  • POP-maatregel 3.23 (erfgoed): 25% van de maximale subsidie
  • POP-maatregelen 4.11 (versterking concurrentiekracht landbouw), 4.12 (milieu, natuur en landschap) en 4.21 (samenwerkingsprojecten): 25% van de maximale subsidie

  POP-maatregelen 3.21 (basisvoorzieningen) en 3.22 (dorpsvernieuwing) zijn in de nieuwe regeling geschrapt.

  De provincie stelt deze bijdrage beschikbaar tegelijk met de Europese bijdrage. Er hoeft hiervoor dus geen aparte aanvraag bij de provincie te worden ingediend.

  Van gemeenten, Waterschappen en/of Recreatieschappen wordt verwacht dat zij de overige de resterende overheidsbijdrage voor hun rekening nemen. Anders gezegd: zonder deze bijdrage ook geen bijdrage van provincie en Europa

 • behalve de van Europa en provincie gevraagde subsidie moet de overige financiering bij het doen van de aanvraag al geregeld zijn, dus ook de benodigde bijdrage van gemeente(n) en/of Waterschap en, waar nodig private middelen. Geregeld betekent schriftelijk toegezegd

TOP

6. Opbouw van het projectdossier

Hoewel op dit moment nog niet exact bekend is hoe het projectdossier er uit moet zien, kan er van uit gegaan worden dat hierin in ieder geval moeten zijn opgenomen:

 • het officiële aanvraagformulier (Aanvraagformulier Leaderprojecten (606))
 • een projectplan (Leidraad Projectomschrijving (680))
 • een investeringsplan (Formulier Investeringsplan (531))
 • een dekkingsplan (Financieel Dekkingsplan Leader AV (574))
 • een exploitatiebegroting voor tenminste drie kalenderjaren gerekend vanaf het moment van oplevering van het project
 • kopieën van milieu- en bouwvergunningen
 • kopieën van uitgebrachte offertes, ook de offertes die niet zijn of worden gegund
 • kopieën van schriftelijke toezeggingen van alle overige financiers
 • bij bedrijven en organisaties tevens een orgineel Uittreksel Kamer van koophandel
 • kaarten (schaal 1 : 10.000) en foto’s die een duidelijk beeld geven van de beginsituatie van het project

TOP

Reacties zijn gesloten.